1- Yazıcı Şablonu Etiketleri Dökümantasyonu

2- Thermal Yazıcı kağıtları için kullanılan şablonlar

2.1- Adisyon Yazıcısı Şablonları

2.1.1 HTML Adisyon Şablonu

2.2- Mutfak Sipariş Yazıcısı Şablonları
2.3- Bilgi Fişi Yazcısı Şablonları
2.4-Sıramatik Qmatik Yazdırma Şablonları
2.5-Varlık ve Ürün Takip Şablonları
2.6- Fatura ve Resmi Adisyon Şablonları

3- Ekranlarda kullanılan Şablonlar

3.1- Müşteri Göstergeleri Şablonları
3.2- Müşteri Ekranı Şablonları
3.3- Mutfak Ekranı Şablonları
3.4- Özel Ekran Şablonları

4- Özel Şablonlar

1- Yazıcı Şablonu Etiketleri Dökümantasyonu

--Format Parts--
{ENTITIES} Varlık Listesi
{ORDERS} Sipariş Listesi
{ORDER TAGS} Sipariş Etiketi Listesi
{SORTED ORDER TAGS} Sıralama Etiketi Listesi
{TAXES} KDV Listesi
{DISCOUNTS} İskonto Listesi
{SERVICES} Servis Listesi
{PAYMENTS} Ödeme Listesi
{CHANGES} Para Üstü Listesi

--Genel Değerleri--
DATE:X Formatlanmış Tarih Günü
SERVER DATE:X Formatlanmış Tarih Günü
DATE Günün Tarihi
TIME Günün Saati
SETTING:X Ayar Değeri
LOCAL SETTING:X Yerel ayar değerini okur
GLOBAL SETTING:X Genel ayar değerini okur
CSETTING:X Önbellekle ayarlama
RANDOM Tarihi bazlı Rasgele Sayı
RANDOM:X Rasgele Sayı
RANDOMC:X Kontrol rakamlı rastgele numara
ACCOUNT BALANCE:X Hesap bakiyesi
ENTITY ACCOUNT BALANCE:X Varlık için Hesap Bakiyesi
ENTITY STATE MINUTES BY NAME:X Varlık adına göre Varlık Durum dakikası: <ET>.<EN>:<ST>:<F>
ENTITY CUSTOMDATA BY NAME:X Varlık Özel Verileri varlık adına göre: <ET>.<EN>:<FN>
ENTITY STATE BY NAME:X Varlık Durumu varlık adına göre: <ET>.<EN>:<ST>
CALL:X Script Çağır:<handler>.<function>(args)

--Adisyon Değerleri--
TICKET DATE Tarih Adisyon
TICKET TIME Saat
TICKET DATE:X Tarih Adisyon
LAST ORDER TIME Saat
ORDER NUMBERS Sipariş Numaraları
CREATION MINUTES Belge Süresi
LAST ORDER MINUTES Son Sipariş Süresi
TICKET ID Benzersiz Adisyon Numarası
TICKET NO Belge Numarası
TICKET UID Tıcket Uıd
USER NAME Kullanıcı Adı
DEPARTMENT Departman
NOTE Adisyon notu
PLAIN TOTAL Adisyon ara toplamı
PLAIN TOTAL:X Adisyon ara toplamı
DISCOUNT TOTAL İskonto Toplamı
TAX TOTAL KDV Toplamı
TAX TOTAL:X Sipariş Durumuna göre KDV Toplamı
TAX AMOUNT:X KDV Toplamı
TICKET TOTAL Belge Toplamı
PAYMENT TOTAL Tahsilat Toplamı
PAYMENT TOTAL:X Ödeme Şekli Toplamı
CHANGE PAYMENT TOTAL:X Ödeme Tipi Paraüstü Toplamı
TENDERED TOTAL Tahsil Edilen Toplam
CHANGE TOTAL Para Üstü Toplamı
BALANCE Bakiye
REMAINING TOTAL Kalan Toplam
TOTAL TEXT Yazıyla genel toplam
TOTALTEXT Yazıyla genel toplam
TICKET TYPE Adisyon Tipi
TICKET TAG:X Adisyon Etiketi
TICKET TAGN:X Sayısal Adisyon Etiketi
TICKET STATE:X Bir Belgenin Durumu
TICKET STATE VALUE:X Bir Belge Durumu
TICKET STATE QUANTITY:X Bir Adisyon Durum Miktarı
TICKET STATE MINUTES:X Bir Adisyon Durum Süresi
CALCULATION TOTAL:X Bir Toplam Hesaplama
ENTITY NAME:X Bir Varlık Adı
ENTITY DATA:X Bir Varlığın Özel Verisi: <varlık tipi>: <alan adı>
ENTITY BALANCE:X Bir Varlığın Hesap Bakiyesi: <varlık tipi>
ENTITY ACCOUNT NAME:X Bir Varlığın Hesabı Adı: <varlık tipi>
ENTITY NOTE:X Bir Varlık Notu: <varlık tipi>: <notname>
ORDER STATE TOTAL:X Toplam Sipariş Durumu
ORDER STATE QUANTITY TOTAL:X  Bir Siparişin Durumu Toplam Miktarı
ORDER TAG TOTAL:X Sipariş Etiketi
SERVICE TOTAL Toplam Servis
EXCHANGE RATE:X Kur
TICKET QUANTITY SUM:X Bir Adisyon Sayısı Toplamı:x
TICKET QUANTITY SUM Adisyon Sayısı Toplamı
ORDER COUNT Sipariş Sayacı
SELECTED ORDERS Seçilen Siparişler
ITEM TAG PLAIN TOTAL:X Öğe Etiketi Düz Toplam
ITEM TAG TOTAL:X Öğe Etiket Toplam

--Sipariş Değerleri--
QUANTITY #Satır: Ürün Miktarı
NAME #Satır: Ürün Adı
PRODUCT NAME Ürün Adı
PORTION Porsiyon Adı
GROUP TAG Grup Etiketi
PORTION:X Porsiyon Adı
PORTION NAME Porsiyon Adı
PRICE #Satır: Ürün Fiyatı
TOTAL PRICE Toplam Fiyat
TOTAL #Satır: Ürün Tutarı
PRICE:X  Bir ürün fiyatı
TOTAL AMOUNT #Satır: Ürün Tutarı x Miktar
CENTS #Satır: Kuruş bazında fiyat
LINE AMOUNT #Satır: Ürün Tutarı (İkram hariç)
ORDER NO #Satır: Sipariş Numarası
ORDER UID Sipariş Benzersiz ID numarası
ORDER DATE Tarih Sipariş
ORDER TIME Saat Sipariş
ORDER KEY Sipariş Anahtarı
PRICE TAG #Satır: Fiyat Etiketi
ORDER TAG LIST:X Order Tag List
ORDER TAG JSON JSON formatında Sipariş Etiketleri
ORDER TAG:X Sipariş Etiketi
ORDER TAG PRICE:X Sipariş Etiketi Fiyatı
ORDER TAG RATE:X Sipariş Etiketi Oranı
ORDER TAG DESCRIPTION:X Açıklama
ORDER TAG NOTE:X Not
ORDER TAG TOTAL Sipariş Etiket Fiyatı Toplamı
ORDER STATE:X Sipariş Durumu
ORDER STATE VALUE:X Sipariş Durumu Değeri
ORDER STATE MINUTES:X Sipariş Durumu Süresi
ORDER TAX RATE:X Vergi Oranı
ORDER TAX TEMPLATE NAMES KDV Şablonu Listesi
ITEM ID Menü Öğesi ID'si
BARCODE Barkod
GROUP CODE Grup Kodu
PRODUCT TAG Ürün Etiketi
ITEM TAG Öğe Etiketi
ITEM TAG:X Öğe Etiketi:X
SEPARATOR KEY Separator Key
PORTION COUNT Porsiyon Sayacı
PORTION BUTTONS Porsiyon Sayaçları
PORTION BUTTONS:X? Porsiyon Butonları:X?
ORDER ID Sipariş Id
ORDER INDEX Sipariş Dizini
INDEX TOTAL Dizin Toplamı
PRODUCT TIMER START TIME Ürün Zamanlayıcı Başlangıç Saati
PRODUCT TIMER END TIME Ürün Zamanlayıcı Bitiş Zamanı
PRODUCT TIMER PRICE Ürün Zamanlayıcı Fiyatı
PRODUCT TIMER VALUE Ürün Zamanlayıcı Değeri
PRODUCT TIMER NAME Ürün Zamanlayıcı Adı
PRODUCT TIMER DURATION Ürün Zamanlayıcı Süresi

--Sipariş Etiketi Değerleri--
ORDER TAG PRICE Sipariş Etiketi Fiyatı
ORDER TAG TOTAL PRICE Sipariş Etiketi Toplam Fiyat
ORDER TAG RATE Sipariş Etiketi Oranı
ORDER TAG QUANTITY Sipariş Etiketi Miktarı
ORDER TAG NAME Sipariş Etiketi Adı
ORDER TAG NOTE Sipariş Etiketi Notu
ORDER TAG DESCRIPTION Sipariş Etiketi Açıklaması
ORDER TAG LABEL Sipariş Etiketi Ekran Etiketi

--Ticket Entity Değerleri--
ENTITY NAME Varlık Adı
ENTITY BALANCE Hesap Bakiyesi
ENTITY DATA:X Özel Alanlar

--Varlık Değerleri--
ENTITY NAME Varlık Adı
ENTITY BALANCE Varlık Bakiyesi
ENTITY BALANCE DEBIT Varlık Borç Bakiyesi
ENTITY BALANCE CREDIT Varlık Borç Kredisi
ENTITY DATA:X Varlık Verisi: X
ENTITY NOTE:X Varlık Notu:X
ENTITY STATE:X Varlık Durumu:X
ENTITY STATE QUANTITY:X Varlık Durum Miktarı:X
ENTITY STATE MINUTES:X Varlık Durum dakikası:X
ACCOUNT NAME Hesap Adı
ACCOUNT ID Hesap Id
ENTITY ID Varlık Id
ENTITY TYPE ID Varlık Tipi Id

--Hesaplama Değerleri--
CALCULATION NAME Hesaplama Adı
CALCULATION AMOUNT Tutar Hesaplama
CALCULATION TOTAL Toplam Hesaplama
EXCHANGE RATE Kur
EXCHANGE AMOUNT Döviz Tutarı

--Ödeme Değerleri--
PAYMENT AMOUNT Ödeme Tutarı
EXCHANGE AMOUNT Exchange Tutarı
PAYMENT NAME Ödeme Adı
PAYMENT TYPE NAME Ödeme Tipi Adı
TENDERED Tahsil Edilen Tutar
CHANGE Döviz Miktarı
EXCHANGE RATE Exchange Oranı
DESCRIPTION Açıklama

--Para Üstü Değerleri--
CHANGE PAYMENT AMOUNT Tutar Para Üstü
EXCHANGE AMOUNT Exchange Miktarı
CHANGE PAYMENT NAME Para Üstü Adı
EXCHANGE RATE Kur

--Tax Value Değerleri--
TAX AMOUNT Vergi Tutarı
TAX RATE Vergi Oranı
TAXABLE AMOUNT Vergilendirebilir Tutar
TOTAL TAXABLE AMOUNT Toplam Vergiye Tabi Tutar
TAX NAME Vergi Şablonu Adı

--Hesap Hareketi Dokümanı Değerleri--
DOCUMENT DATE Doküman Tarihi
DOCUMENT TIME Doküman Saati
DESCRIPTION Dokuman Açıklaması
DOCUMENT BALANCE Doküman Bakiyesi

--Hesap Hareketi Değerleri--
DESCRIPTION Hareket Açıklaması
AMOUNT Hareket Tutarı
EXCHANGE RATE Hareket Exchange Oranı
TRANSACTION TYPE NAME Hareket Tipi Adı
SOURCE ACCOUNT TYPE Kaynak Hesap Tipi
SOURCE ACCOUNT Kaynak Hesap
SOURCE DEBIT Kaynak Borç
SOURCE CREDIT Kaynak Kredi
SOURCE AMOUNT Kaynak Tutar
SOURCE BALANCE Kaynak Bakiye
TARGET ACCOUNT TYPE Hedef Hesap Tipi
TARGET ACCOUNT Hedef Hesap
TARGET DEBIT Hedef Borç
TARGET CREDIT Hedef Kredi
TARGET AMOUNT Hedef Tutar
TARGET BALANCE Hedef Bakiyesi

--Report Değerleri--
REPORT TASK DETAILS:X Görev Ayrıntıları
GET TASK DETAILS:X Görev Ayrıntısı
REPORT SQL DETAILS:X SQL Ayrıntısı
REPORT MENU ITEM DETAILS:X Menü Öğesi Ayrıntıları Raporu
REPORT PORTION DETAILS:X Porsiyon Ayrıntıları Raporu
REPORT MENU ITEM TAG DETAILS:X Menü Öğe Etiketi Detayları Raporu
REPORT ENTITY DETAIL:X Varlık Ayrıntıları Raporu
REPORT ENTITY DETAILS:X Varlık Ayrıntıları Raporu
ENTITY LIST EXP:X Varlık Listesi Exp:X
REPORT ENTITY STATE DETAILS:X Varlık Durum Ayrıntıları Raporu
REPORT ENTITY STATE TOTAL DURATION:X Varlık Durumu Toplam Süre Raporu:x
REPORT ENTITY STATE TOTAL HOURS:X Varlık Durumu Toplam Saat Raporu:x
REPORT ENTITY STATE TOTAL MINUTES:X Varlık Durumu Toplam Dakika Raporu:x
REPORT ENTITY STATE TOTAL SECONDS:X Varlık Durumu Toplam Saniye Raporu:x
REPORT ENTITY STATE COUNT:X Varlık Durumu Sayaç Raporu:x
ENTITY STATE ENTITY LIST:X Varlık Durumu Listesi Raporu:x
ENTITY STATE START DATE LIST:X Varlık Durumu Başlangıç Tarihi Listesi Raporu:x
ENTITY STATE END DATE LIST:X Varlık Durumu Bitiş Tarihi Listesi Raporu:x
REPORT TICKET TYPES:X Adisyon Tipleri Raporu:x
REPORT PAYMENTS Ödemeler Raporu
REPORT REFUND PAYMENTS Geri Ödemeler Raporu
REPORT TICKET STATES Adisyon Durum Ayrıntıları
REPORT ORDER STATES Sipariş Durum Ayrıntıları
REPORT TICKET TAGS Adisyon Etiketi Raporu
REPORT INVENTORY Envanter (Stok) Raporu
REPORT INVENTORY:X Öğe Envanter raporu (Stok Durumu)
REPORT COST Maliyet Raporu
REPORT COST:X Ürün Maliyeti
REPORT INVENTORY TRANSACTION DETAILS:X Envanter Hareket Ayrıntıları Raporu:x
REPORT CONSUMPTION DETAILS:X Tüketim Ayrıntıları Raporu:x
REPORT COST DETAILS:X Maliyet Ayrıntıları Raporu:x
INVENTORY TRANSACTION TYPE LIST Envanter Hareketi Tipi Listesi
TICKET ORDER TOTAL EXP:X Adisyon Sipariş Toplam Expression:x
TICKET ORDER EXACT TOTAL EXP:X Adisyon Siparişi Kesin Toplamı Expression
TICKET ORDER TAX TOTAL EXP:X Adisyon Siparişi Vergi Toplamı Expression
TICKET ORDER COUNT EXP:X Adisyon Siparişi Sayaç Expression
TICKET ORDER QUANTITY TOTAL EXP:X Adisyon Sipariş Sayısı  Expression
TICKET ORDER TAG TOTAL EXP:X Adisyon Sipariş Etiketi Toplam Expression
TICKET ORDER STATE VALUE TOTAL EXP:X Adisyon Sipariş Durum Toplam Expression
REPORT ORDER DETAILS:X Sipariş Ayrıntıları Raporu
REPORT ORDER TAG DETAILS:X Sipariş Etiket Ayrıntıları Raporu
REPORT ORDER COUNT:X Sipariş Sayacı Raporu
REPORT ORDER TOTAL:X Sipariş Toplamı Raporu
REPORT ORDER QUANTITY TOTAL:X Sipariş Toplamı
REPORT PAYMENT DETAILS:X Ödeme Ayrıntıları Raporu:x
REPORT PAYMENT COUNT:X Ödme Sayacı Raporu
REPORT PAYMENT TOTAL:X Ödeme Toplamı Raporu
REPORT CHANGE PAYMENT DETAILS:X Döviz Ödeme Ayrıntıları Raporu
REPORT CHANGE PAYMENT COUNT:X Döviz Ödeme Ayrıntıları Raporu
REPORT CHANGE PAYMENT TOTAL:X Döviz Ödme Toplamı Raporları
REPORT CALCULATION DETAILS:X Hesaplama Ayrıntıları Raporu
REPORT CALCULATION COUNT:X Hesaplama Sayacı Raporu
REPORT CALCULATION TOTAL:X Hesaplama Toplam Raporu:x
REPORT TICKET DETAILS:X Adisyon Ayrıntılar Raporu:x
REPORT TICKET TOTAL:X Adisyon Toplam Raporu:x
REPORT TICKET TOTAL Adisyon Toplam Raporu
REPORT TICKET PAYMENT TOTAL:X Adisyon Ödeme Toplam Raporu:x
REPORT TICKET PAYMENT TOTAL Adisyon Ödeme toplam Raporu
REPORT TICKET CALCULATION TOTAL:X Adisyon Hesaplama Toplam Raporu
REPORT TICKET COUNT:X Adisyon Sayac Raporu:x
REPORT TICKET COUNT Ticket Count
REPORT TICKET LOG DETAILS:X Adisyon Günlüğü Ayrıntıları:x
TICKET TAG LIST:X Adisyon Etiket Listesi
TICKET TYPE LIST Adisyon Tipi Listesi
TAX TYPE LIST Vergi Tipi Listesi
FIRST TICKET NO First Ticket No
FIRST TICKET ID First Ticket Id
LAST TICKET NO Last Ticket No
LAST TICKET ID Last Ticket Id
WORKPERIOD ID Workperiod ID
ACCOUNT TOTAL:X Account Total
ACCOUNT DEBIT TOTAL:X Account Debit Total
ACCOUNT CREDIT TOTAL:X Account Credit Total
ACCOUNT TYPE BALANCE:X Account Balance Total
ACCOUNT TYPE DEBIT BALANCE:X Account Balance Debit Total
ACCOUNT TYPE CREDIT BALANCE:X Account Balance Credit Total
ACCOUNT TRANSACTION TOTAL:X Account Transaction Total
ACCOUNT TRANSACTION DEBIT TOTAL:X Account Transaction Debit Total
ACCOUNT TRANSACTION CREDIT TOTAL:X Account Transaction Credit Total
ACCOUNT TRANSACTION DETAILS:X Account Transaction Details
ACCOUNT TRANSACTION COUNT:X Account Transaction Count
REPORT ACCOUNT TRANSACTION DETAILS:X Report Account Transaction Details

--Sipariş Guruplama--
[ORDERS GROUP|ORDER STATE:x] Sipariş Durumu
[ORDERS GROUP|ORDER TAG:x] Sipariş Etiketi
[ORDERS GROUP|PRODUCT GROUP] Grup Kodu
[ORDERS GROUP|PRODUCT TAG] Ürün Etiketi
[ORDERS GROUP|BARCODE] Ürün Etiketi
[ORDERS FOOTER] Grup Alt Bölümü
{GROUP KEY} Grup Anahtar Kelimesi
{GROUP SUM} Grup Toplamı
{QUANTITY SUM} Ürünler Toplamı

 

 

 

2.1.1 HTML Adisyon Şablonu

 

[LAYOUT]
-- General layout
<div style="text-align:Center">
<img src="https://sambapos.com/wp-content/uploads/2016/10/logo.png" width="150" height="30">
</div>

<div style="font-size:11px;font-family:Calibri">
<table>
    <tr>
        <td width=80 align=Left>Sipariş Saati     :</td>        <td width=180>{TICKET TIME}</td>
    </tr>
    <tr>    
        <td width=80 align=Left>Sipariş Tarihi    :</td>        <td width=180>{TICKET DATE}</td>
    </tr>
    <tr>
        <td width=80 align=Left>Operator        :</td>         <td width=180>{USER NAME}</td>
    </tr>
        <tr>
        <td width=80 align=Left>{TICKET TYPE} No:</td>         <td width=180>{TICKET NO}</td>
    </tr>
</table>
</div>

<div style="font-size:11px;font-family:Calibri">
<table>
{ENTITIES}
</table>
</div>
======================================

<div style="font-size:10px;font-family:Calibri">

<table>
        <tr>
            <td width=170 align=Left>ADET    ÜRÜN ADI </td><td  width=30 align=Right>B FİYAT</td><td  width=30 align=Right>TUTAR</td>
</tr>
</table>

</div>    

<div style="font-size:11;font-family:Calibri">
<table>

{ORDERS}
</table>
</div>
--------------------------------------
<div style="font-size:12px;font-family:Calibri">
    <table>
        <tr>
            <td width=160 align=Left>Belge Toplam:</td><td  width=70 align=Right>{PLAIN TOTAL: }</td>
        </tr>

{PAYMENTS}
{DISCOUNTS}
{TAXES}
{SERVICES}
    </table>
</div>

<div style="font-size:12px;font-family:Calibri">
    <table>
        <tr>
            <td width=160 align=Left>Ödenen Toplam:</td><td  width=70 align=Right>{TENDERED TOTAL}</td>
        </tr>
    </table>
</div>

<div style="font-size:18px;font-family:Tahoma">
<table>
        <tr>
            <td width=160 align=Left>Kalan Toplam:</td><td  width=70 align=Right>{REMAINING TOTAL}</td>
        </tr>
</table>
</div>

======================================

<div style="font-size:14px;font-family:Calibri;text-align:Center">
A F İ Y E T  O L S U N  <br><br>
</div>

<div style="font-size:12px;font-family:Tahoma;text-align:Center">
HESABI PAYLAŞMAK İSTERSENİZ

{TICKET TAGN:Kişi Sayısı} x [=F(TN('{REMAINING TOTAL}')/{TICKET TAGN:Kişi Sayısı})]
</div>

[DISCOUNTS]
    <tr>
        <td width=160 align=Left>{CALCULATION NAME}:</td><td  width=70 align=Right>{CALCULATION TOTAL}</td>
    </tr>

[SERVICES]
    <tr>
        <td width=160 align=Left>{CALCULATION NAME}:</td><td  width=70 align=Right>{CALCULATION TOTAL}</td>
    </tr>
    
[TAXES]
    <tr>
        <td width=160 align=Left>{TAX NAME} %{TAX RATE}:</td><td  width=70 align=Right>{TAX AMOUNT}</td>
    </tr>

[PAYMENTS]
    <tr>
        <td width=160 align=Left>{PAYMENT NAME}:</td><td  width=70 align=Right>{PAYMENT AMOUNT}</td>
    </tr>

[ORDERS]
-- Default format for orders
    <tr>
          <td width=170>-{QUANTITY} {NAME}</td><td width=30>{PRICE} </td><td width=30 align=Right> {TOTAL PRICE}</td>
     </tr>

         {ORDER TAGS}

 
[ORDERS:İkram]
-- Format for gifted orders
    <tr>
        <td width=170>- {QUANTITY} {NAME} </td><td width=30>{PRICE}</td><td width=30> *İKR*</td>
    </tr>

 
[ORDERS:İade]
-- Nothing will print for void lines
 
[ORDER TAGS]
-- Format for order tags

        <tr>
             <td width=170>     *{ORDER TAG QUANTITY} x {ORDER TAG NAME}</td> <td width=30>{ORDER TAG PRICE}</td><td width=30 Align=Right>{ORDER TAG TOTAL PRICE}</td>
       </tr>

     
[ENTITIES:Masa]
-- Table entity format
    <tr>
        <td width=50>Masa:{ENTITY NAME}</td> <td width=180>Kişi Saysı:{TICKET TAGN:Kişi Sayısı}</td>
    </tr>

[ENTITIES:Müşteri]
-- Customer entity format
    <tr>
        <td width=60>Müşteri:{ENTITY DATA:Adı} <td width=180>{ENTITY NAME}</td>
    </tr>

    <tr>
        <td width=60>Telefon:</td> <td width=180>{ENTITY DATA:Telefon}</td>
    </tr>
    <tr>
        <td width=60>Adres:</td> <td width=180>{ENTITY DATA:Adres} </td>
    </tr>
    
        <tr>
        <td width=60>Tarif:</td> <td width=180>{ENTITY DATA:Tarif} </td>
    </tr>